szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejscePaździernik
16.10.2015
Łódź
» "Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
16.10.2015
Łódź
» "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów po zmianach –podstawy "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Poziom zaawansowania: początkujący

Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach, a także przewoźników międzynarodowych.
19.10.2015
Łódź
» "Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów – zmiany wchodzące w życie 01.01.2016 "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
23.10.2015
Łódź
» "Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), a występujące nieprawidłowości w gminach."Zgłoszenie online
program wkrótce
Data/MiejsceListopad
19.11.2015
Łódź
» "SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DORADCÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DGSA)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przedłużającego uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA).
23.11.2015
Łódź
» "Raport do KOBIZE - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Raport za 2015 r. i wytyczne na 2016 r "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Omówienie najnowszych zmian w zakresie raportowania emisji gazów, pyłów do powietrza. Zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2015 i lata wcześniejsze.
24.11.2015
Warszawa
» "Transport lotniczy i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa związanego z towarami z niebezpiecznymi - IATA DGR "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Forma szkolenia: prezentacja w power point, filmy pokazowe, ćwiczenia praktyczne (dobór opakowania / oznakowanie przesyłki).
25.11.2015
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
26.11.2015
Warszawa
» "" Nowe wyzwania dla firm wynikające z rozporządzenia REACH procedura zezwoleń, substancje SVHC, aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej, rejestracja w 2018 roku, karty charakterystyki” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
27.11.2015
Łódź
» "Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
02.12.2015
Łódź
» "ADR od podstaw"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Dla nich, zrozumienie podstawowych zasad zapisanych w europejskiej umowie dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), jest niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania swych obowiązków. Nie każda firma zatrudnia Doradcę DGSA i nie każdy Doradca jest jednocześnie pedagogiem, dlatego oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z tym trudnym i niejednokrotnie bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa, którego nieznajomość może prowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
04.12.2015
Łódź
» "„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość w 2016 r.” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
07.12.2015
Łódź
» "" USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.