Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceWrzesień
25.09.2017
Łódź
» "Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
25.09.2017
Łódź
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami. Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje o podstawowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia CLP. Wskazane zostaną organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad przepisami dotyczącymi chemikaliów w Polsce oraz kary za nieprzestrzeganie tych przepisów.
Data/MiejscePaździernik
11.10.2017
Łódź
» "Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
> Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym (3 części) poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części- II: Oznakowanie -17.11.2017, III: karty charakterystyki-05.12.2017.
12.10.2017
Łódź
» "ADR i RID zmiany w przepisach"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.
16.10.2017
Łódź
» "„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
17.10.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
18.10.2017
Łódź
» "Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziały w szkoleniu przedstawicieli branży farb i lakierów oraz osób zainteresowanych tematyką.
19.10.2017
Warszawa
» "Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców produkujących, importujących preparaty biobójcze, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.
19-20.10.2017
Łódź
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (BRAK MIEJSC)"Zgłoszenie online
BRAK MIEJSC
23.10.2017
Łódź
» "„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
warsztaty
26.10.2017
Warszawa
» "„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych, ocenę poprawności etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
26.10.2017
Warszawa
» "Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek w branży gospodarowania odpadami opakowaniowymi "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające obowiązek audytów zewnętrznych dla firm wystawiających poświadczenia odzysku lub recyklingu (DPO, DPR, EDPO, EDPR).
Udział w szkoleniu zapewnia realizację wymagań dokumentu PCA DAVE-02Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie dotyczącym obowiązkowych szkoleń, dla weryfikatorów środowiskowych EMAS.
Data/MiejsceListopad
06.11.2017
Łódź
» "Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt a także do organów administracji samorządowej – urzędów marszałkowskich. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z dużą ilością przykładów.
16.11.2017
Łódź
» "Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
CELEM warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania szkoleń pracowników zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.
WARSZTATY ADRESOWANE są do Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA) oraz do innych osób uczestniczących w procesie organizowania,    prowadzenia lub nadzorowania szkoleń pracowników zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.
16.11.2017
Łódź
» "Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany w 2017 "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, technologów.
17.11.2017
Łódź
» "Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przedłużającego uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA).
GRUPA DOCELOWA: Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadających wymagane uprawnienia, których termin ważności upływa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
17.11.2017
Łódź
» "Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH"Zgłoszenie online
> Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejna część - III: karty charakterystyki-05.12.2017

> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów
21.11.2017
Łódź
» "-Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
23.11.2017
Łódź
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami. Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje o podstawowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia CLP. Wskazane zostaną organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad przepisami dotyczącymi chemikaliów w Polsce oraz kary za nieprzestrzeganie tych przepisów.
23.11.2017
Łódź
» "Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, między innymi dokonując porównania regulacji obowiązujących obecnie jak również w przyszłości. Analizie zostanie poddana ustawa Prawo wodne wraz z projektami aktów wykonawczych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian, a także odpowiednio się do nich przygotować.
24.11.2017
Łódź
» "Rozwój metod alternatywnych w toksykologii "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do  specjalistów ds. jakości, technologów, laboratorium
następne